PROJEKČNÍ SLUŽBY

 

ÚVOD

 

   Vykonavatelem projekční činnosti je projektant, produktem je projektová dokumentace/ projekt, který slouží ke stavebně technickému popisu klientova/ stavebníkova záměru ve formě grafických a textových výstupů. Projekt má předem danou formu, rozsah i obsah (vč. příloh) daný vyhláškou. Klient za projekt zaplatí (standardně ohodnoceno výpočtem dle rozpočtových nákladů/ časovou a profesní náročností zadání) a za to má jistotu, že v rozsahu zadání je projekt aktuální a kompletní a je možné ho prezentovat na úřadech nebo podle něho stavět.

 

CzechArch tým: "Projekt toho však "umí" ještě více, proto se ptejte, co bude umět ten Váš?"

 

 

STUPNĚ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

 

STUPEŇ

ZKRATKA

Investiční záměr

IZ

Architektonická studie stavby

STS

Projektová dokumentace pro územní řízení - rozhodnutí/ souhlas

DÚR/ DÚS

Projektová dokumentace pro stavební řízení - ohlášení stavby/ povolení

DOS/ DSP

Projektová dokumentace pro provedení stavby

DPS

Projektová dokumentace pro zadání stavby dodavateli, tzv. "tendrová dok."

DZS

Realizační dokumentace stavby

RDS

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

DSPS

   

 

PROJEKČNÍ SLUŽBY/ NABÍDKA
 

- zajištění zpracování projektu ve všech výše uvedených stupních

- sanace stávajícího řešení

- příprava a vypracování technických návrhů a odborných posudků

- digitalizace stávající dokumentace

- spolupráce během provádění stavby

- zjednodušená dokumentace (stávajícího stavu), tzv. "pasport stavby"

- kresličské práce

 

CzechArch tým: "Pokud necháte projekt vést od architekta z CzechArch, máte jistotu koncepčního vedení a osobní odpovědnosti."

 

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)

  

   Dokončením projektu pro územní/ stavební řízení se (většinou) předpokládá započetí procesu schvalování, jehož výsledkem je příslušné povolení ke stavbě dle platného stavebního zákona a souvisejících předpisů. K projektu je v této fázi nutné připojit množství dokumentů, které dokládají stavebníkova práva i povinnosti vůči účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správyinstitucím apod.

   Inženýrská činnost čili inženýring je soubor výkonů a služeb, jejichž úplatným výkonem je klientovi v CzechArch projektech garantováno získání příslušného povolení.

 

 

 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)

 

   Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) není zákonem nijak definován a není ani ze zákona vyžadován. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace ještě nemusí znamenat záruku kvality a spokojenosti při užívání díla. TDS znamená zastupovat na stavbě zájmy klienta, udržet "na uzdě" stavební firmu, být na stavbě i "na telefonu" a odborně poradit klientovi v případě individuální potřeby. Ze zkušenosti mít zajištěný TDS znamená ušetřit, nikoliv však na kvalitě. Přesný předem připravený obsah je třeba nastavit dle požadavků stavebníka i pružně reagovat na aktuální situaci na stavbě.

 

CzechArch tým: "Už jen samotná účast schopného a nestranného vykonavatele technického dozoru na stavbě působí blahodárně na výsledek díla :-). Nevěříte?"

 

 

PROVÁDĚNÍ STAVEB

 

   V regionu severních a středních Čech spolupracujeme s několika ověřenými zhotoviteli (stavebními firmami). Smyslem této spolupráce je zejména spolehlivost, osobní zkušenost z praxe a znalost technologických možností a kvality odvedené práce zhotovitele ještě před předáním dokončeného díla klientovi.

 
CzechArch tým: "Pokud pro klienta zpracováváme projektovou dokumentaci a za zhotovitele byla vybrána námi doporučená stavební firma, i přes vzájemnou důvěru mezi stavebníkem a námi výkon technického dozoru doporučujeme přenechat třetí straně. Zajímá Vás proč?
 

 

ZPĚT  LISTOVAT  DÁLE